សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអតិថិជនមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រអប់ចែកចាយ

ព័ត៌មាន ៣

ក្រុមនៃអតិថិជនមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានមកការិយាល័យរបស់យើងសម្រាប់ដំណើរទេសចរណ៍

នៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2018 អតិថិជនធម្មតារបស់យើងមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានមកការិយាល័យរបស់យើងនៅទីក្រុងណាននីង ខេត្តក្វាងស៊ី ដើម្បីដំណើរទេសចរណ៍អាជីវកម្ម។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២